เกี่ยวกับ SAM

SAM คืออะไร

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ หรือ SAM (Software Asset Management)

เป็นกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า สร้างความปลอดภัย ให้องค์กรและประสิทธิภาพของการทำงาน

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้องค์กรไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นั้นๆ และยังเป็นการปกปิด การติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีนั้น จะช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจและบุคลกร

 

ประโยชน์ของ SAM

 • ลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์ โดย:
  • จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้งานจริง
  • จัดซื้อโปรแกรมอัพเกรดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
 • เข้าถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าและปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลหรือ การกู้คืนข้อมูล
 • ลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จากการต่อสู้และยุติคดี หรือเสีย ค่าปรับ จากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ความเสี่ยงจากการไม่มี SAM

 • เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์มากเกินความเป็นจริง เนื่องจาก:
  • จัดซื้อมากกว่าความต้องการใช้งาน
  • เสียค่าใช้จ่ายไปกับการบริการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่มีการยกเลิก การใช้งานไปแล้ว
  • เสียค่าใช้จ่ายไปกับการบริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีการใช้งานจริง
 • เสี่ยงต่อความปลอดภัยและข้อมูล จากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักและ ไม่ได้รับอนุญาต
 • เสียค่าใช้จ่ายสูงในการต่อสู้และยุติคดี การชำระค่าปรับ จากการใช้ซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ มีประโยชน์สำหรับองค์กรใด

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM) มีประโยชน์สำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ

ในธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน 20 คน สามารถมี SAM ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การบันทึกด้วย ลายมือในกระดาษ หรือใช้ตารางสำหรับติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์ และฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบ เกี่ยวกับนโยบาย SAM สำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจที่มีพนักงานหลายหมื่นคน ครอบคลุมสาขา หลายพันแห่ง อาจต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงต้องการซอฟต์แวร์สำหรับ การบริหารจัดการสินทรัพย์ ซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ด้านไอทีที่ผ่านการ รับรอง แม้ว่าองค์กรขนาดเล็กและใหญ่จะมี SAM ที่มีขนาดแตกต่างกัน แต่องค์กรเหล่านั้น จะได้รับ ประโยชน์จาก SAM เช่นเดียวกัน

 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM) คือ วิธีการปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ภายในองค์กร ในทุกช่วงของอายุการใช้งาน ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการจัดการในช่วงอายุการใช้งานทั้ง 5 ช่วง (การวางแผน การจัดซื้อ การใช้ การบำรุงรักษา และการปลดระวาง) องค์กรทุกขนาดที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ต่างตระหนักถึงประโยชน์ที่สำคัญสองประการ ได้แก่ การควบคุมต้นทุนและการลดความเสี่ยง

 

 

ขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์