เกี่ยวกับ SAM
Software Asset Management  (Software Asset Management : SAM)

คือ วิธีการปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ภายในองค์กร ในทุกช่วงของอายุการใช้งาน

SAM ได้รับการสนับสนุนโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า สร้างความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

อ่านต่อ
ขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:
พัฒนานโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2:
ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 3:
พิจารณาว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่นั้น
ได้รับสิทธิการใช้งานตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:
สร้างกระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
รายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของบีเอสเอ
ปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์
ด้วยแผนปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ที่สามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO และมาตรฐานอุสาหกรรม
 • ขั้นตอนที่ 1 :
  ทำการประเมิน
 • ขั้นตอนที่ 2 :
  วางแผนให้สอดคล้องกับ
  ความต้องการของธุรกิจ
 • ขั้นตอนที่ 3 :
  กำหนดนโยบาย
  และกระบวนการ
 • ขั้นตอนที่ 4 :
  ผนวกรวมเป็น
  ส่วนหนึ่งของธุรกิจ