ข่าวสารและกิจกรรม
ขั้นตอนง่ายๆ ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งใช้งานในองค์กร
  • 5 เม.ย. 2562
  • 2844
 
1. จัดทำบัญชีรายการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 
1.1 บัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License) รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หรือฟรีแวร์
1.2 บัญชีรายการฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่อนุญาตให้นำมาใช้ในธุรกิจ
1.3 บัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน หรือถูกติดตั้งลงในฮาร์ดแวร์แต่ละรายการ
 
 
2. ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้ง และจำนวนสิทธิที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License)

2.1 หากจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งน้อยกว่าจำนวนสิทธิ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อธุรกิจ ให้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาวิธีดำเนินการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว
2.2 หากจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งมากกว่าจำนวนสิทธิ ให้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาวิธีดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที
 
 
3. พิจารณาข้อปฏิบัติเพิ่มเติม และข้อควรระวัง

3.1 ตรวจหาซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่สร้างความเสี่ยงให้กับองค์กร หากตรวจพบรายการดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขในทันที ได้แก่
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งไว้ แต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้ง (ไม่ว่าจะมีสิทธิหรือไม่ก็ตาม)
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์
• โปรแกรมที่ใช้เพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น Crack หรือ Keygen
• ข้อมูล Serial Number ของซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง
3.2 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management หรือ SAM) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีกระบวนการสอดส่องดูแล และบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องและยั่งยืน