โซลูชั่น SAM ของบีเอสเอ

โซลูชั่นการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของบีเอสเอ

ปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ด้วยแผนปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน

เทคโนโลยี ที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ตั้งแต่ประสิทธิภาพการผลิต ไปจนถึงระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล การขาย การเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูล รวมไปถึงระบบบัญชีและการเงิน เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในทุกด้าน จึงมีการจัดหาและใช้เทคโนโลยี รวมถึงซอฟต์แวร์ เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในแผนกไอทีเท่านั้น ปัจจุบัน ร้อยละ 35 ของการใช้จ่ายด้านไอที เกิดขึ้นในแผนกอื่น ที่ไม่ใช่ในแผนกไอที 1

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจทุกประเภท ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรธุรกิจประสบปัญหาการถูกโจมตีบนโลกไซเบอร์ทุกๆ 7 นาที 2 และไอดีซี (IDC) คาดการณ์ว่าองค์กรธุรกิจใช้งบประมาณถึง 491,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาเหตุมาจากมัลแวร์ 3

ถึงแม้การจัดการความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์จะมีความซับซ้อน แต่ขั้นตอนแรกที่สำคัญ คือ ทำความเข้าใจว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่ติดตั้งและทำงานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ องค์กรธุรกิจ และดำเนินการให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและทำงานอยู่เป็นของแท้และ มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิครบถ้วน ความล้มเหลวของการดำเนินการในขั้นตอนที่เป็น เสมือนด่านแรกนี้ สามารถส่งผลเสียหายร้ายแรงตามมาได้

 

ผลการศึกษาของไอดีซีเมื่อเร็วๆ นี้ พบความสัมพันธ์ (Correlation) ที่สูงมาก (0.79) ระหว่างการมีซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกับความเป็นไปได้ที่จะพบมัลแวร์ 4 เทียบได้กับค่าความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการศึกษาและการมีรายได้ที่ 0.77

ความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ คือ ข้อกังวลที่ COSO 2013 Framework ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในระดับโลกและเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย ได้ให้คำแนะนำไว้ กล่าวคือ องค์กรธุรกิจควรมีการควบคุมภายในองค์กร ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ตามสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ

ความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ คือ ข้อกังวลที่ COSO 2013 Framework ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในระดับโลกและเป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย ได้ให้คำแนะนำไว้ กล่าวคือ องค์กรธุรกิจควรมีการควบคุมภายในองค์กร ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ตามสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ

 

ขั้นตอนสำคัญ 4 ประการ

สำหรับการนำระบบบริการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO มาปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM) ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนโครงสร้างไอทีเท่านั้น แต่ช่วยสนับสนุนการวางกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจโดยรวม การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี จะส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านไอทีขององค์กรธุรกิจ การมีนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี เป็นเสมือนการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ทำให้องค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติและการปรับปรุงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการทั้ง 4 ประการดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางแรกสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อการป้องกันมัลแวร์และความเสี่ยงอื่นๆ บนโลกไซเบอร์

 
ขั้นตอนที่ 1: ทำการประเมิน

รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถใช้เพื่อประเมิน ว่าองค์กรได้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องหรือไม่

 • สำรวจว่าซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ทำความเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวควรอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือไม่
 • ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นซอฟต์แวร์ ที่ถูกกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องหรือไม่
 
 
ขั้นตอนที่ 2: วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของธุรกิจ

จับคู่กันระหว่างความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต กับรูปแบบสัญญาอนุญาต ให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์

 • มองหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ ที่อาจมีความคุ้มค่ากับการ ลงทุนมากกว่าเดิม เช่น การสมัครใช้งานบนระบบคลาวด์
 • ระบุวิธีการประหยัดต้นทุนที่เป็นไปได้ เช่น การนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเก่ากลับมาใช้ซ้ำ (หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์) และ
 • ใช้ประโยชน์ด้านบริการดูแลรักษาที่อยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิให้มากขึ้น เพื่อความคุ้มค่าจากเงินที่จ่ายไป
 
 
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดนโยบายและกระบวนการ

ดำเนินการให้แน่ใจว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) มีบทบาทครอบ คลุมการใช้งานไอทีในธุรกิจ และเพื่อให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตฐาน ISO มีประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร และผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนขั้นตอน SAM ด้วย

 • จัดหาซอฟต์แวร์โดยมีระบบการควบคุมด้วยการบันทึก เพื่อใช้สนับสนุนการ ตัดสินใจเลือกแพลทฟอร์มซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดซื้อ
 • ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์โดยมีระบบการควบคุม ซึ่งจะช่วยด้านการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจด้วย
 • ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ออกจากฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว และนำซอฟต์แวร์บางตัวกลับมาติดตั้งใหม่อย่างถูกต้อง เพื่อการใช้งานอีกครั้งในองค์กรธุรกิจ และ
 • ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลา ที่กำหนด
 
 
ขั้นตอนที่ 4: ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

ดำเนินการให้แน่ใจว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ได้รับการผนวกเข้าไป เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งหมด

 • ดำเนินการให้แน่ใจว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ได้รับการผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
 • ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 และ
 • ดำเนินการให้แน่ใจว่า พนักงานมีความเข้าใจเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง กับผลกระทบด้านกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียงองค์กร เพราะดำเนินการที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของพนักงานอาจส่งผลต่อองค์กรได้

 

เกี่ยวกับ บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์
บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ คือ สมาคมชั้นนำผู้รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลก ที่ทำงานกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในตลาดสากล สมาชิกของบีเอสเอคือบริษัทผู้สร้างสรรค์งานนวัตกรรมชั้นนำของโลก สร้างสรรค์งานซอฟต์แวร์ที่จุดประกายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาชีวิตผู้คนในโลกสมัยใหม่ 
บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และมีหน่วยปฏิบัติการในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอเป็นผู้บุกเบิกโครงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

1. TechInsights Report: The Changing Role of IT and What To Do About It, CA Technologies, 2013. http://rewrite.ca.com:80/ content/rewrite/us/articles/ management-cloud/the-changing-role-of-it-and-what-to-do-about-it.html.

2. Fighting Cybercrime with Actionable Insights, IBM Corporation, 2014. http://www.slideshare.net/IBMBDA/infographicfighting-cybercrime-with-actionable-insights.

3. The Link between Pirated Software and Cybersecurity Breaches: How Malware in Pirated Software Is Costing the World Billions, IDC, 2014. https://news.microsoft.com/download/presskits/dcu/docs/idc_031814.pdf.

4. Unlicensed Software and Cybersecurity Threats, IDC, 2015. http://bsa.org/malware.